ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την παρούσα δήλωση.

 

1. Ποιός θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα

Η G.D. MEDIACCION Ι.Κ.Ε. (Α.Φ.Μ: 801047398  - Δ.Ο.Υ: ΙΖ’ Αθηνών - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 147814301000) θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητα της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση. Δαρδανελίων 7, 1ος Όροφος, Βύρωνας Ν. Αττικής  – email: info@mediaccion.gr

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση μας ή στο email μας.

 

2.Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η εταιρία μας θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) για την εξέταση της αίτησης, την ταυτοποίηση  και την ένταξη σε σύναψη σύμβασης ασφάλισης.

β) για προώθηση τους σε τρίτους ή/και ομάδες τρίτων, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με σκοπό την εκτέλεση των συμβάσεων ασφάλισης, τη διευκόλυνση σχετικών διαδικασιών.

γ) για πληροφόρηση, προώθηση και εμπορική επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε ήδη λάβει ή ενδιαφέρεστε να λάβετε, εξειδικευμένη εξυπηρέτηση, αποστολή ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης, μέσω τηλεφώνου, sms, mms, fax, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου.

δ) καταχώρηση, τήρηση των δεδομένων και των ασφαλιστικών συμβάσεων σας στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της εταιρίας μας, με πρόσβαση αποκλειστικά από τους υπεύθυνους της εταιρίας.

 

3.Ποια Προσωπικά Δεδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριμένα η εταιρία μας θα επεξεργαστεί:

  • Τα στοιχεία ταυτότητας σας (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κλπ.).

  • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας ( διεύθυνση, τηλέφωνο, email, κλπ.).

  • Τυχόν άλλα δεδομένα που η εταιρία μας τηρεί στο αρχείο της.

4.Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σας με τρίτους ή/και ομάδες τρίτων, φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα, τα οποία σχετίζονται με το ασφαλιστήριο σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, όπως Ασφαλιστικές Εταιρίες.

Η εταιρία μας δεν πρόκειται να αποκαλύψει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο δε σχετίζεται με το ασφαλιστήριο σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός και αν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία ή από νόμιμο αίτημα ή εντολή δημόσιας αρχής. Η εταιρία μας δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδομένο σε τρίτους για χρήση σε εμπορικές προωθητικές ενέργειες.

5.Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία για τη σύναψη και τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου. Εάν δεν παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δυστυχώς η εταιρία μας δεν  μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης ή/και στην παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεων που αυτό προβλέπει.

6.Τα δικαιώματα σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση , να λαμβάνετε και να διαβιβάζετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, να τα διορθώσετε, διαγράψετε ή περιορίσετε την επεξεργασία τους, να αντιτάσσεσθε και να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και να τα μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

7.Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:  Κηφισίας 1-3, τκ 11523, Αθήνα, www.dpa.gr .

 

8.Για πόσο καιρό διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η εταιρία μας διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστημα το ασφαλιστήριο σας είναι σε ισχύ και μέχρι πέντε έτη μετά τη λήξη ισχύος του για οποιαδήποτε λόγο, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση μη σύναψης του ασφαλιστηρίου, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μέχρι και τρία χρόνια.